Sứ mạng và mục tiêu

Sứ mạng:
    Trường Cao đẳng nghề Hải Dương là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đa dạng về ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo và hình thức đào tạo; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương và khu vực, phù hợp với xu hướng hội nhập, phát triển của đất nước.

Mục tiêu:
    Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Hải Dương trở thành trường trọng điểm và có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
    Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; gắn kết chặt chẽ, có hiệu quả với cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương và khu vực.

Giá trị cốt lõi:
    Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội.