-Người học được hưởng chế độ học bổng, miễn - giảm học phí, vay vốn tín dụng giáo dục và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước