NOKIA tuyển 30 vị trí làm việc, số lượng không hạn chế

 NOKIA tuyển 30 vị trí làm việc, số lượng không hạn chế

Ngày 30/05/2013

 

1. Kỹ sư phụ trách mạch (Test Engineer);

2. Quản lý phụ trách mạch (Test Engineer Manager);

3. Trưởng nhóm bảo dưỡng mạch (Test Maintenance Leader);

4. Trưởng ca bảo dưỡng mạch (Test maintenance shift Leader);

5. Kỹ sư lắp ráp bản mạch (SMT engineer);

6. Trưởng ca lắp ráp bản mạch (SMT maintenance shift leader);

7. Chuyên viên phân tích kinh doanh (Business Analyst);

8. Chuyên viên Quản lý Chất lượng (Customer Quality specialist);

9. Chuyên viên quản lý tài liệu (Document control specialist);

10. Kỹ sư phụ trách Tài sản và Đầu tư (Engineer asset and investments);

11. Trưởng nhóm bảo dưỡng dây chuyền lắp ráp (Automation Maintenance Leader);

12. Trưởng ca bảo dưỡng dây chuyền lắp ráp (Automation maintenance shift leader);

13. Trưởng nhóm Kiểm tra chất lượng sản phẩm (Final Audit Group leader);

14. Chuyên viên kiểm soát nguyên vật liệu (Material Availability Specialist);

15. Chuyên viên phối hợp nguyên vật liệu (Material Collaboration Specialist);

16. Chuyên viên Sức khỏe An toàn Vệ sinh lao động (OHS Specialist);

17. Quản lý Quy trình kỹ thuật và thay đổi (PE and variant manager);

18. Quản lý kế hoạch (Planning Manager);

19. Kỹ sư phụ trách Tiến độ và Chất lượng (Process Quality engineer);

20. Kỹ sư chất lượng thành phẩm và sản phẩm (Product and Material Quality engineer);

21. Kỹ sư sản phẩm (Product engineer);

22. Quản lý sản xuất (Production manager);

23. Quản lý Kế hoạch sản xuất (Production Scheduling Manager);

24. Nhân viên Kế hoạch ca sản xuất (Production Shift Planner);

25. Quản lý dự án (Project Manager);

26. Trưởng nhóm Sửa chữa Bảo dưỡng sản phẩm (Repair and rework team leader);

27. Quản lý Sửa chữa bảo dưỡng sản phẩm (Repair and rework manager);

28. Trưởng ca giao nhận hàng (Shipping Shift Leader);

29. Chuyên viên IT (IT Specialist);

30 Kỹ thuật viên/công nhân (Technician/Operator).

Hồ sơ tuyển dụng xin gửi về địa chỉ:

Email: hr.hanoi@nokia.com

Hoặc liên hệ với Công ty Nokia Việt Nam, số 8, đường 6, Khu công nghiệp VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh