Thông báo tổ chức lớp học kỹ năng mềm đối với HS-SV hệ Trung cấp K16

Ngày 16/08/2016

Để tăng cường kỹ năng mềm cho Học sinh hệ Trung cấp nghề. Trường Cao đẳng nghề Hải Dương thông báo tổ chức lớp học kỹ năng mềm đối với HSSV hệ Trung cấp K16 cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia.

- Học sinh hệ Trung cấp nghề tốt nghiệp Trung học cơ sở;

- Học sinh hệ Trung cấp nghề đã học xong chương trình THPT để đủ điều kiện học nghề.

2. Nội dung

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Định hướng nghề nghiệp;

- Kỹ năng làm việc đồng đội (nhóm).

- Kỹ năng học tập hiệu quả.

3. Thời gian

4. Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo: Xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện lớp học kỹ năng mềm trình Lãnh đạo trường phê duyệt;

- Các Khoa chuyên môn: Triển khai nội dung thông báo tới học sinh, cử giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh.

- Phòng TC-HC: Chuẩn bị Hội trường, bố trí máy chiếu, phông chiếu.

- Phòng Quản trị:  Bố trí phục vụ âm thanh.

Đề nghị Lãnh đạo các Phòng, Khoa, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo trên. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phản ánh về Lãnh đạo Trường thông qua phòng Đào tạo để xem xét, giải quyết./.

KT. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

(đã ký)

Lê Văn Thuận

 

(Nguồn: Phòng Đào tạo)